Kjøpsbetingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av tremakeren.no, heretter kalt Tremakeren.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Tremakeren så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Betaling
Betaling på vår side med kredittkort skjer gjennom sikre sider og ingen av dine opplysninger er tilgjengelig til andre. DIBS/Nets er leverandør av betalingssystemet.
Til registrerte bedriftskunder kan vi sende faktura, fyll ut skjema for å registrere bedriftskonto her.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Tremakerens side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Tremakeren, er ansvarlig for betaling av de ytelser Tremakeren eller Tremakerens samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Tremakerens side.

Er du 18 år? For og handle på tremakeren.no så må bestiller/mottaker være over 18 år.

Reklamasjon
Før feil meldes til ordre@amento.no,  bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Tremakeren har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Tremakeren slik at Tremakeren kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Tremakeren melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale, pt. kr 450.-

Avhjelp
Tremakeren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Tremakeren, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Tremakeren, betaler ikke Tremakeren disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Tremakeren er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Tremakeren godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Tremakerens kontroll, og som Tremakeren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Tremakeren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tremakerens side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Tremakeren har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Forhåndsbetaling av faktura
Når du velger forhåndsbetaling av faktura, så får du tilsendt faktura pr e-post. Har du ikke betalt denne innen 14 dager, vil du bli fakturert et gebyr på kr 200.- for å dekke våre adm. kostnader

Endring i vilkårene
Tremakeren forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er Tremakeren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Tremakeren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

Meny